Zesde dag van de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis

Kristof Morren neemt je tijdens de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis graag mee op sleeptouw met een dagelijkse bezinning. Van 30 november tot 8 december mag je je hier verwachten aan een dagelijkse portie bezinning.

5 december 2020

Beminnelijke Moeder, bid voor ons

De heilige Maagd werd moeder van alle mensen op het ogenblik dat zij uit vrije wil ermee instemde moeder van Jezus te worden. Doordat zij op lichamelijke wijze het levenslicht heeft geschonken aan Christus, het hoofd van het Mystieke Lichaam, heeft zij hierdoor in geestelijke zin zijn ledematen, ons allen, voortgebracht. Christus is immers de bron van elk geestelijk leven. En Maria is de moeder van alle mensen! (cf. constitutie Lumen Gentium, 53)

Meer nog …

Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.” Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie daar uw moeder.”
En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. (Joh 19,26-27)

Christus vergeet zijn lijden, zijn eenzaamheid … Zijn onmetelijke liefde tot zijn Moeder kan niet anders dan ons ontroeren. Hij wil niet dat zij alleen achterblijft. Hij ziet de smart van zijn moeder en neemt haar op in zijn hart om haar eveneens aan de Vader aan te bieden tot verlossing van de mensen. En, vertegenwoordigd in Johannes, handelt Hij ten aanzien van alle mensen, van ieder van ons: Hij geeft ons zijn Moeder als onze moeder. Dat is zijn ‘testament van het kruis’ (cf. encycliek Redemptoris Mater, 23). Christus zegt ons: “Zie daar uw moeder”, zorg goed voor haar, neem tot haar jouw toevlucht.

Laat deze woorden in ons hart – net zoals in het hart van Johannes – een diepe, respectvolle kinderliefde voor de Moeder Gods voortbrengen. Laat ons dat uitzonderlijke geschenk naar waarde schatten en benutten. Op deze dag van de noveen kunnen we ons afvragen welke plaats de Maagd in ons leven inneemt … Zorgen we goed voor haar? Noemen we haar dikwijls ‘moeder’, ‘mijn moeder’?

Moederschap betekent zorg en toewijding voor het kind. En deze heeft de Maagd voor alle mensen. Zij spreekt voor ieder van ons – voor iedere mens – ten beste bij haar Zoon. En zij zorgt voor onze hele persoon, voor ons lichaam en voor onze ziel.

En wat is de Maagd beminnelijk! Zij heeft voor ons altijd een glimlach op haar lippen, een gastvrij gebaar, een blik die tot vertrouwen uitnodigt. Zij staat altijd klaar om te verstaan wat er in ons hart omgaat. Op haar kunnen wij al onze smarten leggen, alles wat ons bedrukt. Ja, zij maakt zich door haar overvloedige liefde bij iedereen bemind.

Laat ons steeds vol vertrouwen tot haar gaan met de woorden:

Moeder, mijn moeder …
Toon dat gij onze moeder zijt!

Geen enkele ervaring, hoe zwaar of negatief die ook is of kan lijken, mag ons ontmoedigen. In haar zullen we altijd de beminnelijke, gastvrije moeder ontmoeten, met een blik vol erbarming. Zij zal ons steeds ontvangen met tederheid, met moederlijke troost, en zij zal de weg die we zijn kwijtgeraakt vergemakkelijken en zelfs verkorten.

Laat ons de heilige Maria, net zoals Johannes, opnemen in ons huis: met haar vertrouwelijke, innige gesprekken voeren, aan de keukentafel, op het terras, … Laat ons haar aankijken zoals de beminde leerling haar heeft aangekeken, laat ons naar haar toegaan met kinderlijk vertrouwen. Laat ons haar opnemen in ons leven, en laat ons haar beminnen zoals Johannes haar heeft bemind.

Heilige Maagd,
sta mij toe u te prijzen;
geef mij sterkte tegen uw vijanden.

Heilige Maria, beminnelijke moeder,
bid voor hen, bid voor mij.
Leer mij u iedere dag een beetje méér lief te hebben.

Kom, heilige Geest

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden
en Gij zult het aanschijn
van de wereld vernieuwen.

God, Gij openbaart U aan de gelovigen.
Laat ons in het licht van uw Geest verstaan wat Gij van ons vraagt.
Laat ons het werk van uw heilige Geest in de mensen ontdekken
en de vreugde van zijn bijstand ondervinden,
door Christus, onze Heer. Amen.


Memorare

Gedenk, o allermildste Maagd Maria,
dat het nog nooit gehoord is,
dat iemand die tot u zijn toevlucht nam,
die om uw hulp kwam smeken
en om uw bijstand vroeg,
door u in de steek werd gelaten.
Gesterkt door dat vertrouwen,
kom ik tot u,
o Maagd der maagden
en sta hier voor u in mijn armzaligheid en zonde.
O Moeder van het Woord,
versmaad mijn woorden niet,
maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren.
Amen.


Onder uw bescherming

Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.
Amen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.