Achtste dag van de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis

Kristof Morren neemt je tijdens de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis graag mee op sleeptouw met een dagelijkse bezinning. Van 30 november tot 8 december mag je je hier verwachten aan een dagelijkse portie bezinning.

7 december 2020

Deur van de hemel, bid voor ons

Gegroet, gij ster der zee
en milde Moeder Gods,
altijd maagd gebleven,
zalige hemelpoort.

De heilige Maagd is de ingang en de toegang tot God, zij is de oostelijke buitenpoort van de Tempel (cf. Ez. 44,1). Zij is tegelijkertijd “de gouden deur van de hemel” (paus Benedictus XIV, Bul Gloriosae Dominae, 27 september 1748).

Men vertelt van broeder Leo, een leek die de heilige Franciscus van Assisi altijd vergezelde, dat hij na diens dood elke dag kruiden en bloemen op zijn graf legde en over de eeuwige waarheden nadacht. Op een goede dag viel hij in slaap en kreeg hij een visioen van de dag van het Laatste Oordeel. Hij zag hoe in de hemel een raam openging en Jezus verscheen, de beminnelijke Rechter, in gezelschap van de heilige Franciscus. Men liet een rode trap naar beneden zakken, waarvan de treden erg ver uit elkaar lagen, zodat het onmogelijk was erop naar boven te klimmen. Iedereen probeerde het, maar slechts heel weinigen slaagden erin boven te komen. Na een tijdje, en omdat er van de aarde een hevig geschreeuw opsteeg, ging er nog een raam open, waarin opnieuw de heilige Franciscus verscheen, ditmaal met de Maagd naast Jezus. Ze lieten wederom een trap naar beneden zakken, maar deze was wit en de treden waren veel dichter bij elkaar. En allen gingen onder onmetelijke vreugde naar boven. Als iemand van hen uitzonderlijk zwak was, bemoedigde de heilige Maria hem, door hem bij zijn naam te roepen en hem een van de engelen die haar dienden toe te zenden om hem de hand te reiken. Zó gingen zij één voor één naar boven.

(naar de Vita Fratris Leonis in Analecta Franciscana, III, 1)

Deze vrome legende leert ons een wezenlijke en troostvolle waarheid: door de Maagd is het gemakkelijker de hemel te bereiken. Zonder de Maagd wordt het allemaal wat moeilijker …

Maria is de Deur van de hemel vanwege haar innige vereniging met haar Zoon. Hij is de weg en de toegang tot de heerlijkheid, omdat Hij door zijn lijden en dood voor ons de poorten van de hemel heeft geopend. Maria, als Deur van de hemel, geeft ons door haar almachtige voorspraak de benodigde bijstand om die hemel te bereiken.

Laten we, aangezien door deze hemelse deur ook Jezus Christus tot ons is gekomen, tot haar gaan om Hem te ontmoeten. Maria is altijd de weg die naar Christus leidt. Zoals de Wijzen in Bethlehem zullen wij Jezus altijd bij Maria, zijn Moeder, vinden. Elke ontmoeting met haar loopt noodzakelijkerwijs uit op een ontmoeting met Christus zelf. Door Maria, met Maria, in Maria en voor Maria. (cf. H. Montfort, De Ware Godsvrucht, en paus Paulus VI, encycliek Mense Maio, 1965).

En als een zorgende moeder zal zij ons bijstaan om de juiste weg te vinden op het pad naar het Huis van de Vader. Mochten we al eens verdwalen of afdwalen, dan zal zij al haar hulpmiddelen aanwenden opdat wij op de goede weg terugkeren; en als een moeder zal zij ons haar hand reiken opdat we niet opnieuw de weg kwijtraken. Laten we geen dag voorbij gaan om Maria onze liefde aan te bieden. Als aardse moeders al zo genieten van de kleine bewijzen van erkentelijkheid en genegenheid van hun kinderen, en graag meer teruggeven dan ze ontvangen, wat mogen we dan wel niet verwachten van onze heilige Moeder Maria.

Heilige Maagd,
sta mij toe u te prijzen;
geef mij sterkte tegen uw vijanden.

Kom, heilige Geest

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden
en Gij zult het aanschijn
van de wereld vernieuwen.

God, Gij openbaart U aan de gelovigen.
Laat ons in het licht van uw Geest verstaan wat Gij van ons vraagt.
Laat ons het werk van uw heilige Geest in de mensen ontdekken
en de vreugde van zijn bijstand ondervinden,
door Christus, onze Heer. Amen.Engel des Heren – Het Angelus

Het Angelus is een gebed dat wordt gebeden als herinnering aan en dankzegging voor de Menswording van Jezus Christus. Het wordt rond 12 uur ‘s middags gebeden.
Het is een goede gewoonte het ook in de ochtend en bij het begin van de avond te bidden.

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
– en zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

Wees gegroet, Maria, …

Zie de dienstmaagd des Heren;
– mij geschiede naar uw woord.

Wees gegroet, Maria, …

En het Woord is vlees geworden;
– en Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria, …

Bid voor ons, heilige Moeder Gods,
– opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Wij bidden U, o Heer,
stort uw genade in onze harten,
opdat wij, die door de boodschap van de Engel
de Menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen,
door zijn Lijden en Kruis gebracht worden
tot de glorie van de verrijzenis.
Door dezelfde Jezus Christus, onze Heer. Amen.


Onder uw bescherming

Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.
Amen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.