Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis

Kristof Morren neemt je tijdens de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis graag mee op sleeptouw met een dagelijkse bezinning. Van 30 november tot 8 december mag je je hier verwachten aan een dagelijkse portie bezinning.

8 december 2020

Ik verheug mij uitbundig om Jahwe, ik jubel en juich om mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding,
mij gehuld in een mantel van heil,
zoals de bruidegom een kroon opzet en de bruid zich met haar opschik tooit.
(Js. 61,10)

Omdat de heilige Drieëenheid de mensheid wilde redden, bepaalde Zij de uitverkiezing van Maria tot Moeder van Gods mensgeworden Zoon. Meer nog: God wilde dat Maria door één, onlosmakelijke band niet slechts verbonden werd met de menselijke en aardse geboorte van het Woord, maar eveneens met heel het verlossingswerk dat Hij zou gaan volbrengen. In Gods heilsplan is Maria dus altijd verenigd met Jezus, volmaakt God en volmaakt mens.

Maria is dus vanaf het eerste ogenblik van haar natuurlijk bestaan met haar Zoon verenigd in de verlossing van de mensheid. Daarom ontving de Maagd Maria een volheid van genade – een overvloed van al Gods hemelse gaven – die groter was dan die welke aan alle engelen en heiligen samen was verleend. Zij is immers de Moeder van de Heiland!

Maria neemt dan ook een uitzonderlijke en unieke plaats in tussen God en de mensen. Zij bekleedt in de Kerk na Christus de hoogste plaats, en tegelijkertijd de plaats die het dichtst bij ons is. (cf. Lumen Gentium, 54).

Laat ons onze ogen, ons hart en ons leven richten op haar allerzuiverste schittering “als de Ster die ons leidt door de donkere hemel van de menselijke verwachtingen en onzekerheden.” (H. Johannes Paulus II, toespraak op 8 december 1982).

Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u.

(de engel Gabriël tot Maria in Lc. 1,28)

Gij zijt gezegend onder de vrouwen.

(Elisabet tot Maria in Lc. 1,42)

Door die volheid van genade bleef de heilige Maria ook gevrijwaard tegen iedere smet van de erfzonde, vanaf het eerste moment van haar ontvangenis door haar moeder Anna. De ‘onbevlekte ontvangenis’ heeft dus niets te maken met haar maagdelijke zwangerschap, maar wel met haar eigen geboorte; Maria’s ziel werd nog vóór haar geboorte gezuiverd. En die vrijwaring voor de zonde – zowel de erfzonde als elke andere zonde –  is dus één van de vele gaven van God. Daarom ook kunnen we dagelijks in ons gebed bevestigen dat Maria vol van genade is.

En dat is de logica zelf, niet? Wat zouden wij zelf gedaan hebben als wij onze moeder hadden kunnen kiezen? Ja, we zouden dezelfde moeder gekozen hebben die we nu hebben en haar overladen hebben met het meest voortreffelijke. En dat is precies wat Christus heeft gedaan vanuit de Drieëenheid.

Gisteren vierden we de tweede zondag van de advent, een periode waarin we uitkijken naar de eerste komst van Jezus Christus en ons hoopvol voorbereiden op zijn tweede komst. Tijdens de advent kondigt het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis het herstel aan van de onschuld van de mens.

Laat ons de Onbevlekte Maagd als ideaal navolgen. Zij is het toonbeeld van heiligheid in het gewone leven, niet vragend naar aandacht, op de achtergrond – in het verborgene – handelend en overwegend in haar hart. Om haar na te volgen moeten we uiteraard wel met haar omgaan, en tijdens deze noveen hebben we getracht om samen met haar een stap voorwaarts te zetten.

Ons gebed in de dagen van voorbereiding op dit hoogfeest heeft zich trouwens verenigd met zovele stemmen die Onze-Lieve-Vrouw prijzen, danken, beminnen en smeken.

Laat ons de profetie uit haar lofzang ook na dit hoogfeest blijvend vervullen: ‘Alle geslachten zullen mij zalig prijzen’. Laat ons via Maria gemakkelijker tot het hart van haar Zoon komen. En dat onze vertrouwvolle liefde voor haar nooit mag verkillen!

Ja, laat ons vanaf vandaag (nog) vaker onze toevlucht nemen tot haar, en vaststellen dat

Onze-Lieve-Vrouw
rust is voor wie werken,
troost voor wie wenen,
geneesmiddel voor de zieken,
haven voor wie door de storm geteisterd wordt,
vergeving voor de zondaars,
zoete verlichting van de bedroefden,
hulp voor wie bidden.

(H. Johannes van Damascus, Homilie bij het Ontslapen van de heilige Maagd Maria)

Heilige Maagd,
sta mij toe u te prijzen;
geef mij sterkte tegen uw vijanden.

Kom, heilige Geest

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden
en Gij zult het aanschijn
van de wereld vernieuwen.

God, Gij openbaart U aan de gelovigen.
Laat ons in het licht van uw Geest verstaan wat Gij van ons vraagt.
Laat ons het werk van uw heilige Geest in de mensen ontdekken
en de vreugde van zijn bijstand ondervinden,
door Christus, onze Heer. Amen.


Litanie van de Heilige Maagd – de Litanie van Loreto

Tijdens deze noveen hebben we ons door een aantal titels van de heilige Maagd laten leiden bij onze bezinningen en in ons gebed. De kracht van de Litanie van Loreto als smeekgebed is het bidden ervan als gemeenschap.

Laat ons vandaag – in de stilte van ons persoonlijke gebed – de heilige Maagd Maria prijzen en bedanken met al het schoons en moois wat men van een schepsel kan zeggen:

Heilige Maria, ik prijs u.
Heilige Moeder van God, …
Heilige Maagd der maagden, …
Moeder van Christus, …
Moeder van de Kerk, …
Moeder van barmhartigheid, …
Moeder van de goddelijke Genade, …
Moeder van hoop, …
Allerreinste Moeder, …
Allerzuiverste Moeder, …
Maagdelijke Moeder, …
Onbevlekte Moeder, …
Beminnelijke Moeder, …
Bewonderenswaardige Moeder, …
Moeder van goede raad, …
Moeder van de Schepper, …
Moeder van de Zaligmaker, …
Allervoorzichtigste Maagd, …
Eerwaardige Maagd, …
Lofwaardige Maagd, …
Machtige Maagd, …
Goedertieren Maagd, …
Getrouwe Maagd, …
Spiegel van gerechtigheid, …
Zetel van Wijsheid, …
Oorzaak van onze Blijdschap, …
Geestelijk vat, …

Eerwaardig vat, ik dank u.
Heerlijk vat van Godsvrucht, …
Mystieke roos, …
Toren van David, …
Ivoren toren, …
Gouden huis, …
Ark van het verbond, …
Deur van de hemel, …
Morgenster, …
Heil van de zieken, …
Toevlucht van de zondaars, …
Troost van de migranten, …
Troosteres van de bedrukten, …
Hulp van de christenen, …
Koningin van de engelen, …
Koningin van de aartsvaders, …
Koningin van de profeten, …
Koningin van de apostelen, …
Koningin van de martelaren, …
Koningin van de belijders, …
Koningin van de maagden, …
Koningin van alle heiligen, …
Koningin zonder erfsmet ontvangen, …
Koningin ter hemel opgenomen, …
Koningin van de heilige rozenkrans, …
Koningin van het gezin, …
Koningin van de vrede, …

Bid voor ons, heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Amen.


Onder uw bescherming

Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.
Amen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.