We bidden voor en met elkaar

Gebedsnoveen april

Onze gemeenschappelijke gebedsnoveen begint op dinsdag 20 april en eindigt op woensdag 28 april, gedachtenis van de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort.
Dagelijks deelt u ook in de eucharistieviering die voor alle abonnees wordt opgedragen, ook voor wie overleden is.
Bidt u met ons mee?

Bezinning – Christus laat je niet los

Ons leven wordt nu al een jaar beheerst door de coronapandemie. Het sociale isolement en de
eenzaamheid eisen hun tol. We trekken ons op aan de gedachte dat we nooit helemaal alleen zijn:
de verrezen Heer is ons nabij, hoelang deze beproeving ook mag duren. Hij geeft ons leven; Hij
is met ons, ‘alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Mt 28, 20). Al lijken de hindernissen
op onze levensweg niet te overzien, de Zoon van Maria blijft altijd aan onze zijde. Hij laat zijn
licht schijnen over ons vaak donkere pad en geeft ons een zetje wanneer we ter plaatse trappelen. Jezus
blaast onze verflauwde hoop nieuw leven in.

De verrezen Jezus is een bron van hoop voor wie in Hem geloven, want Hij heeft zijn leven met de
mensen gedeeld. Als onze pelgrimstocht hier op aarde ten einde is, wacht ons niet het zwarte gat of
de grote leegte, maar het eeuwige leven in de volheid van God. Hij heeft ons immers ‘uit de duisternis
geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht’ (1 Pe 2, 9). Door zijn verrijzenis krijgt ons leven zijn waarde en
bereikt het zijn hoogtepunt: ook wij zijn geroepen om eens te verrijzen. Door te leven in overeenstemming
met Gods wil, laten we zien dat de verrezen Christus nu al aan het werk is in ons hart.

Laat ons de Verrezene tegelijk als metgezel en leidsman nemen, want niemand anders dan Hij spreekt
‘woorden die eeuwig leven geven’ (Joh 6, 68). In de woorden van de heilige Montfort is de verrezen
Christus ‘de enige weg die ons moet leiden, de enige waarheid om te geloven, het enige leven dat ons
groeikracht moet geven, kortom: ons enige alles in alles dat ons genoeg moet zijn. (…) Door Jezus
Christus, met Jezus Christus en in Jezus Christus kunnen wij alles’ (De ware Godsvrucht, nr. 61).

Geen geloof zonder verrijzenis

Als Christus niet verrezen was, zou ons geloof ijdel zijn, wist Sint-Paulus al. En uit de zondagmis kennen
we deze lofprijzing: ‘Daarom, Heer, vieren we de gedachtenis van onze verlossing: we gedenken
de dood van Christus en zijn verblijf onder hen die eens waren gestorven, we geloven en verkondigen
zijn opstanding uit de dood, zijn hemelvaart bij U terug, in uw rijk zonder einde; we zien vol verwachting
uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. We brengen U het offer van zijn lichaam en bloed,
een gave van heil voor de wereld.’

Deze wereldwijde gezondheidscrisis heeft veel slachtoffers gemaakt. Laten we bidden voor hen
en voor hun nabestaanden, opdat ze troost en hoop blijven putten uit Christus’ verrijzenis. Moge
Maria, moeder van de Levende en onze moeder, ons steeds dichter bij haar Zoon brengen, die de dood heeft overwonnen en leeft.

Laten we voor en met elkaar blijven bidden.

Pater Ghislain Kasereka, s.m.m.

Verrezen Heer, richt onze stappen,
zodat uw aanwezigheid aan onze zijde
ons troost biedt.
Bevestig ons geloof in uw wederkeer
en in onze hoop
dat we ooit zelf zullen verrijzen uit de dood.