We bidden voor en met elkaar

Gebedsnoveen mei en juni

We blijven samen bidden. Onze gemeenschappelijke gebedsnoveen
begint op zaterdag 15 mei en eindigt op pinksterzondag (23 mei). Volgende maand bidden we
samen van vrijdag 4 juni tot zaterdag 12 juni (Onbevlekt Hart van Maria).
Vergeet niet dat u ook deelt in de eucharistieviering die dagelijks voor alle abonnees wordt opgedragen, ook voor de overledenen.
Bidt u met ons mee?

Bezinning – De Helper wijst de weg

De levende aanwezigheid van de Heilige Geest in onszelf en in onze wereld is niet zomaar een
verhaaltje. De apostel Paulus schreef immers dat Gods liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest, die aan ons werd geschonken (Rom 5, 5). Jezus vergelijkt de Geest met de wind, die
waait waar hij wil: ‘Gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar
hij heen gaat; zo is het met ieder die geboren is uit de Geest’ (Joh 3, 8).

Om Pinksteren ten volle te beleven, moeten we bereid zijn om nieuwe mensen te worden. Of, in
de woorden van Jezus aan Nicodemus: ‘opnieuw geboren te worden’ (Joh 3, 5). We worden dan
zoals Jezus’ leerlingen, toen die samen met Maria bijeen waren in Jeruzalem om te bidden en
ze plots werden vervuld van de Heilige Geest. Ze kregen navolging van die vele gelovigen die
sindsdien hebben vertrouwd op de werking van de Geest.

De Helper die Jezus aan zijn volgelingen had beloofd, heeft in onze taal verschillende namen.
Sommigen spreken over de trooster, anderen over een metgezel en weer anderen noemen hem
de pleitbezorger. De benaming ‘helper’ drukt nog het best uit hoe de Heilige Geest inwerkt
op ons. Als we bereid zijn Hem toe te laten in ons hart, helpt Hij ons om nieuwe mensen te
worden. Zijn hulp brengt rijke vruchten voort: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid (Gal 5, 22-23).

De maagd Maria is voor ons het mooiste voorbeeld van een gelovige die de uitgestoken hand
van de Helper heeft aangenomen. ‘Maria heeft samen met de Heilige Geest het grootste wonderwerk aller tijden voortgebracht: een Godmens’, schrijft de heilige Montfort in zijn Ware
Godsvrucht (nr. 35). Ook voor wie haar vereert, zal ze grote dingen doen. Laten we ons daarom,
We bidden voor net als Maria, inspireren door de Heilige Geest. Want wie zich laat leiden door Gods Geest, zal tot de veelgeliefde kinderen van God behoren.

Laten we blijven bidden en vertrouwen op het waaien van de Geest, zodat Hij ons helpt om
ons te richten naar ‘al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient’ (Fil 4, 8).

Pater Ghislain Kasereka, s.m.m.

Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.