Maria

Maria is een vrouw uit het Volk van Israël

Het Eerste Testament getuigt van de verbondenheid van God met de mensen (de schepping) en vooral van zijn liefdevolle uitnodiging tot een bijzondere verbondsrelatie met Hem. Die uitnodiging krijgt gestalte dankzij de gehoorzame Abraham en daaraan verbonden Gods belofte dat alle geslachten op aarde gezegend zouden worden. Generatie na generatie is deze belofte met wisselend geloof doorgegeven. Ondanks de ontrouw van het volk, streeft God naar de uitvoering van zijn plan. De bijbelboeken openbaren een ware liefdesgeschiedenis tussen God en Israël. “Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten… mijn geest”, zo belooft Hij (Ez 36, 26). Door de eeuwen heen wordt het geloof van het uitverkoren volk uitgezuiverd en in dat milieu komt Maria ter wereld. God heeft haar zo geheiligd dat zij volmondig ‘ja’ kan antwoorden op zijn vraag om moeder van Christus te worden. Toen is het ‘Woord vlees geworden’.

Maria is nodig om te weten wie Jezus eigenlijk is

Maria is op unieke wijze de ontvangster van Gods genade bij uitstek: Jezus Christus. De verbondenheid is zo innig dat, om te weten wie die Jezus werkelijk is, je niet anders kan dan haar erbij te betrekken. Inderdaad, Jezus is God en mens. Zijn ‘godheid’ heeft Hij van de Vader gekregen, en zijn ‘mensheid’ van Maria. Daarom wordt van in de christelijke oudheid beleden dat Jezus ‘geboren is uit de maagd Maria’. Dat hoort bij zijn identiteit.

Maria een gelovige vrouw met een bijzondere zending

De evangelisten tonen hoe Maria, ondanks haar grote geloof, toch een geloofsweg moet afleggen, aan het kruis voorbij. Inderdaad, de ware aard van Jezus’ zending kan ook zij niet begrijpen vooraleer zij geconfronteerd wordt met het kruis, de dood, het graf en de verrijzenis. Echter, in tegenstelling met de andere leerlingen blijft zij op die momenten staande in haar geloof. Als de leerlingen op de vlucht slaan geeft Jezus aan Maria de opdracht ‘moeder’ te zijn en aan de enig aanwezige leerling om haar als moeder te aanvaarden. Vaticanum II vat het geloof van de Kerk samen en stelt dat de zending die Maria meekreeg ons allemaal betreft: zij moet ‘moeder’ zijn voor hen die nog op weg zijn en in gevaren en angsten verkeren.

Maria, ‘moeder’ en ‘voorspreekster’

Het is een diep christelijke overtuiging, door de concrete ervaring gesteund, dat Maria haar opdracht ter harte neemt. Zij is ‘moeder’, zij is voorspreekster bij Jezus, zij lijdt mee waar mensen lijden, zij brengt mensen bijeen en ondersteunt de Kerk. Vandaar ook dit oudste gebed, sinds de vierde eeuw zonder ophouden vertrouwvol tot haar gericht : “Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, Heilige Moeder van God; wijs ons smeken niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij roemrijke en gezegende maagd.”

De Heilige Montfort en Maria

Weinigen trachten zich een totaalbeeld te vormen van het handelen van God zowel in het Eerste als in het Tweede Testament. De Heilige Montfort heeft dat op geniale wijze gedaan. Voor hem zijn beide delen van de Bijbel wezenlijk verbonden: er is maar één handelen van God. Bovendien, en daar legt hij het accent op: dat handelen gaat nog steeds op dezelfde wijze voort. Zo wordt aan de kandidaat-gedoopte gevraagd of hij al dan niet in het handelen van God instapt, of hij al dan niet het aangereikte verbond aanvaardt. Echter, zo stelt hij vast, wie is er zich van bewust dat hij bij zijn doopsel een ‘verbond’ aangaat, en wel een verbond én met God én met een gemeenschap? En hij voegt er een nog indringerder vraag aan toe: wie is trouw aan zijn verbond?

Het gaat om een diensthouding

Door aandachtig de handelwijze van God na te trekken, het lukken ervan en het mislukken, ziet Montfort hoe Maria een uniek voorbeeld is voor ieder die het heilshandelen van God wil instappen. Christenzijn is doen zoals Maria: bewust gaan staan tegenover God die een verbond aanbiedt en een diensthouding aannemen zowel tegenover diezelfde God als tegenover de medemensen. Christenzijn is ‘ja’ zeggen aan de vragende God om samen met Hem te werken aan een nieuwe wereld.

Leren geloven

Het geloof is geen kwestie van hebben of niet hebben, het is als een zaadje dat je gegeven wordt, maar dat tot ontwikkeling moet komen om tenslotte vruchten voort te brengen. Juist hiervoor is Maria een uitstekende hulp. Niemand heeft met meer aandacht naar het diepste wezen van Jezus gezocht dan wel Maria. De pasgeborene in Betlehem, de opgroeiende jongen in Nazaret, de verkondiger, de gekruisigde, de verrezene … Zij heeft talloze situaties in haar hart opgenomen en erover moeten nadenken. Telkens opnieuw heeft zij zich moeten situeren tegenover God die anders is dan ook zij zich kon voorstellen. Diezelfde Maria is u gegeven om u bij te staan op uw levensweg. Ook u wordt door het leven uitgedaagd om u telkens opnieuw te situeren tegenover God die u en uw medemensen liefheeft. Maria is een uitstekende ‘leerschool’ om tot levend geloof te komen.

Het Mariaal Centrum

Sprekend vanuit zijn eigen ervaring spoort Montfort elke gedoopte aan om te doen zoals de leerling die Jezus liefhad: hij heeft Maria in zijn doen en laten van iedere dag opgenomen. U zal zelf kunnen ervaren hoe daadwerkelijk zij werkzaam is, zo getuigt hij. De montfortanen hebben de mooie opdracht de visie en de spiritualiteit van Montfort uit te dragen en te ondersteunen. In België richtten zij het Mariaal Centrum op met als voornaamste activiteiten: de uitgave van het tijdschrift Maria, middelares en koningin, de Montfort Bedevaarten, de organisatie van sessies, retraites en recollecties. Een belangrijke informatiebron is natuurlijk de shop, waar de geschriften van en over Montfort worden aangereikt.