Steun onze werking met een gift of legaat

Een gift ten voordele van het steunfonds voor ‘Maria, Middelares en Koningin’

Het steunfonds zamelt donaties in om de zending tot evangelisatie en zielzorg, door middel van Maria, middelares en koningin, te volbrengen.
Het tijdschrift wil Jezus door Maria dicht bij de harten van de mensen brengen. Op een eigentijdse manier. Daar zijn persoonlijke inzet en gebed voor nodig, maar ook bedrijfsactiviteiten. En met alleen de opbrengst van het abonnementsgeld kunnen wij die niet bekostigen.

U helpt ons met een gift op:
IBAN: BE12 0000 4099 1792
BIC: BPOTBEB1
van Maria, Middelares en Koningin, Leuven
met vermelding van “Steunfonds”.

Een legaat ten voordele van onze organisatie

Sinds 1 juli 2021 is de belasting op schenkingen en nalatenschappen voor vzw’s in het Vlaams gewest (dus niet in Brussel en Wallonië) teruggebracht op 0%. Dat heeft onder meer als gevolg dat het duolegaat verdwijnt in Vlaanderen.

Wilt u vrienden of verre familieleden iets nalaten, dan kunt u gebruikmaken van de zogenaamde vriendenerfenis. Daarbij betalen zij slechts 3% belasting op de eerste schijf van 15.000 euro.

Als u meer wilt weten over een testament opstellen en een schenking, of als u eraan denkt onze organisatie op te nemen in uw testament, klik dan hier voor de steunfondsbrochure in pdf-formaat.

Hartelijk dank voor wat u ons toevertrouwt.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze coördinatrice Ruth op 016/30.82.14 of ruth.franckx@mariaalcentrum.be.